Organizers

Ping Luo
Assistant Professor HKU, CUHK
Mete Ozay
Research Scientist and Engineer
Hongyang Li
Research Scientist, SenseTime
Wenqi Shao
PhD, CUHK

 • Wayne Wu PhD, NTU
 • Lei Huang Researcher, IIAI
 • Chaochao Lu PhD, Cambridge University
 • Xianfeng Gu Professor, Stony Brook University
 • Alan L. Yuille Professor, Johns Hopkins University
 • Xiaogang Wang Professor, CUHK
 • Yi Ma Professor, UCB
 • Lizhong Zheng Professor, MIT
 • Steering Committee

  Xiaoou Tang
  Professor, CUHK
  Dacheng Tao
  Professor, University of Sydney
  Shing-Tung Yau
  Professor, Harvard University  We sincerely thank all reviewers and ACs to shape a strong program!

  Senior Program Committee Member

  Program Committee Member

  Bo Dai

  Chiyuan Zhang

  Dawei Yang

  Fang Zhao

  Guo-Sen Xie

  Han Zhao

  Hanjun Dai

  Hei Law

  Hongyang Zhang

  Hsiao-Yu Tung

  Jiayun Wang

  Jun Xu

  Qi Dong

  Simon Shaolei Du

  Umit R Aktas

  Vishal Gaurav

  Wayne Wu

  Xiangyi Chen

  Yang Shi

  Yuan Yuan

  Zhongqi Miao